เกี่ยวกับงานทดลอง

Classes: Apple_pie | Baby_back_ribs | Baklava | beef_carpaccio |beef_tartre
Epoches: 100
Batch_size: 64

DataSet : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1E0DykybpdCVbNewGjmyX4khiVmMNnMjk

โดยแบ่งเป็น folder 5 Classes

ข้อมูลสำหรับเทรนนิ่งและทดสอบ

Apple_pie : จำนวน 100 รูปเพื่อใช้เทรนนิ่งและทดสอบจำนวน 25 รูป
Baby_pork_ribs : จำนวน 100 รูปเพื่อใช้เทรนนิ่งและทดสอบจำนวน 25 รูป
Baklava : จำนวน 100 รูปเพื่อใช้เทรนนิ่งและทดสอบจำนวน 25 รูป
Beef_carpaccio : จำนวน 100 รูปเพื่อใช้เทรนนิ่งและทดสอบจำนวน 25 รูป
Beef_tartare : จำนวน 100 รูปเพื่อใช้เทรนนิ่งและทดสอบจำนวน 25 รูป

วิเคราะห์ข้อมูล

แสดงจำนวนรูปตามแต่ละคลาสจำนวน 10 รูป

อ้างอิง DataSet จาก https://www.kaggle.com/jsphyg/weather-dataset-rattle-package

จากตัวอย่างข้อมูลมีทั้ง 24 Attributes จำนวน 142,193 แถว

เป็นการ Classification ที่ต้องการทำนายว่าในวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกหรือไม่ของประเทศออสเตรเลีย

Exploration ทำการอ่านไฟล์ข้อมูล CSV ที่เป็น DataSet เข้ามาในโปรแกรม Rapid Miner เพื่อดูว่ามี Missing Value หรือไม่

ติดตั้ง Cloudera QuickStart บน Amazon Cloud ด้วย Docker image

เมื่อ login เข้า AWS เลือกที่เมนู EC2 เพื่อทำการติดตั้ง Instance Server

เลือก Ubuntu Server 16.04 LTS

Social Network Analysis (SNA)
การหาค่า Minimum Spanning Tree,Centrality และ Community Detection with R Programming

วันนี้ลองนำความรู้ที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับวิชา Social Network Analysis (SNA) มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่า Minimum Spanning Tree,Centrality และ Community Detection ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะเครือข่ายหรือกราฟ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ใช้เครื่องมือคือ R Studio

ถ้ายังไม่มี R Studio สามารถ Download มาติดตั้งได้จาก
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/
สามารถเลือก platform ตามการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้เลย

แหล่งข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์
http://networkrepository.com/aves-sparrow-social.php

เจอปัญหาในการเขียนโปรแกรมเพื่อ import ข้อมูลจาก file นามสกุล .csv ซึ่งโดยทั่วไปที่เจอมาก็ขั้นข้อมูลด้วยเครื่อง (|) หรือที่เรียกว่า อักขระไปป์

Wanchai Kodmechai

Senior Software Engineer (Team Lead) , AI Enthusias , Running , Read a Book

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store