เกี่ยวกับงานทดลอง

Classes: Apple_pie | Baby_back_ribs | Baklava | beef_carpaccio |beef_tartre
Epoches: 100
Batch_size: 64

DataSet : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1E0DykybpdCVbNewGjmyX4khiVmMNnMjk

โดยแบ่งเป็น folder 5 Classes

ข้อมูลสำหรับเทรนนิ่งและทดสอบ

Apple_pie : จำนวน 100 รูปเพื่อใช้เทรนนิ่งและทดสอบจำนวน 25 รูป
Baby_pork_ribs : จำนวน 100 รูปเพื่อใช้เทรนนิ่งและทดสอบจำนวน 25 รูป
Baklava : จำนวน 100 รูปเพื่อใช้เทรนนิ่งและทดสอบจำนวน 25 รูป
Beef_carpaccio : จำนวน 100 รูปเพื่อใช้เทรนนิ่งและทดสอบจำนวน 25 รูป
Beef_tartare : จำนวน 100 รูปเพื่อใช้เทรนนิ่งและทดสอบจำนวน 25 รูป

Image Train and Test

วิเคราะห์ข้อมูล

แสดงจำนวนรูปตามแต่ละคลาสจำนวน 10 รูป

--

--

Wanchai Kodmechai

Wanchai Kodmechai

Senior Software Engineer (Team Lead) , AI Enthusias , Running , Read a Book